Aktualności


INFORMACJA O ROCZNYM STYPENDIUM STOWARZYSZENIA SPES.

2017-03-17

Informujemy, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom.

Dodatkowo, w załącznikach znajdują się szczegółowe informacje.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej przez stronę: https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


DARMOWE PORADY RADCY PRAWNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBISZYN

2017-03-15

Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z darmowych porad radcy prawnego, które odbywają się dla mieszkańców Gminy Lubiszyn w każdy poniedziałek w godz. 9:00 - 13:00 na Sali Konferencyjnej przy Placu Jedności Robotniczej 7a w Lubiszynie.


INFORMACJA O DOSTAWIE JABŁEK

2017-02-13

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.02.2017r. nastąpi kolejna dostawa jabłek dla osób odbierających żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2016. O przyznaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe, tj. dla osób samotnych - 1268,00zł netto, dla osób w rodzinach: 1028,00zł netto na osobę.

Odbiór jabłek będzie możliwy na terenie starej bazy Spółdzielczego Kółka Rolniczego na ul. Myśliborskiej w Lubiszynie w dniu 20-go lutego w godzinach 10:00 - 14:00. W wyjątkowych przypadkach, dla osób, które nie będą mogły dokonać odbioru owoców w wyżej wskazanym dniu, wydanie jabłek nastąpi
w dniach 21.02. - 22.02. w godzinach 11:00 - 13:00.


PODWYŻSZENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO KORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ 2014-2020

2017-02-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2017 r. podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Obowiązujące kryterium dochodowe wynosi 200 % kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z filmem informacyjnym o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020: POPŻ.


Projekt „Nowa Perspektywa – nowe możliwości”,

2017-01-31

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Nowa Perspektywa – nowe możliwości”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej/zawodowej wśród uczestników projektu , mieszkańców powiatu gorzowskiego.

1) Uczestnicy projektu odbędą kursy/szkolenia, po ukończeniu i zdaniu egzaminu – uzyskają kwalifikacje uprawniające do odbywania danego zawodu,
2) Dzięki możliwości wzięcia udziału w projekcie, uczestnik zwiększy swoją szansę na podjęcie pracy,
3) Dla uczestników projektu będą pokrywane koszty dojazdu do Gorzowa Wlkp. na zajęcia oraz na spotkania z pracownikiem socjalnym
4) Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w wyjeździe z elementami rehabilitacji, gdzie podczas tego wyjazdu będzie do dyspozycji m.in.; lekarz, rehabilitant, psycholog, dietetyk, doradca zawodowy. Ponadto zostanie zorganizowana część rekreacyjna.
5) Każdy z uczestników będzie współpracował z pracownikiem socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7.

czytaj całość publikacji "Projekt „Nowa Perspektywa – nowe możliwości”,"


Program pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin

2017-01-20

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w styczniu 2017 roku rozpoczęło czwartą edycję Programu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin z terenu Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych w ramach programu sfinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Uruchomiono dwa Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym:
nr 1 - przy ul. Słonecznej 63
nr 2 - przy ul. Jagiełły 15 (I piętro).

Formy świadczonej pomocy:
- pomoc prawna
- pomoc psychologiczna
- udzielanie schronienia z całodobowym wyżywieniem
- pomoc w zakresie biletów MZK na dojazd do miejsc załatwiania spraw
- paczki żywnościowe
- pomoc rzeczowa w postaci środków czystości i higieny osobistej.

W załączeniu grafiki pracy Ośrodków.

Dołączone pliki:


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBISZYN w sprawie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków

2016-12-29

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBISZYNROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów
obowiązujących na tych obszarach


(Wyciąg)
1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zapowietrzonych nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach
budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
* uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych
gospodarstwach,
* ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do
transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych,
innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz
innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej
grypy ptaków,
3) posiadaczowi zwierząt niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu
produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
4) odosobnić drób znajdujący się w gospodarstwie w poszczególnych kurnikach lub innych
pomieszczeniach, w którym jest on przetrzymywany;
5) wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami
do i z gospodarstw utrzymujących drób;
6) przeprowadzać kontrole ruchu pojazdów przewożących drób, tuszki, zwłoki drobiu i jaja
wylęgowe.
2. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zapowietrzonych zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz
ssaków utrzymywanych w gospodarstwach,
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych,
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne
ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego,
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się
na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do
gospodarstw oraz transportu kolejowego,
5) targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj
konsumpcyjnych,
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to
zostało pozyskane:
* z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane
i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru
zapowietrzonego lub
* co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej
grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem
drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego
wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu
pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

3. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zagrożonych nakazuje się:
Niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do
transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz
innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej
grypy ptaków.

4. W gospodarstwach znajdujących się na obszarach zagrożonych zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt
jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że powiatowy lekarz weterynarii
wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków
bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy
ptaków,
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt
jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów
wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem
zagrożonym, wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania
do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych
w gospodarstwie, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie
lub wyprowadzanie, wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że
powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie,
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne
ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego, targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa
drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych.


UWAGA:

Na stronie internetowej Gminy Lubiszyn
znajdują się dodatkowe informacje dotyczące
wysoce zjadliwej grypy ptaków

www.lubiszyn.pl

Aktualności


Świąteczne Kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej

2016-12-22

W dniu 19 grudnia 2016 kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Stojanowska wraz z Z-cą Panią Anną Solecką, W-ce Wójt Joanną Skrodzką oraz Panią katechetką Elżbietą Gurgul i uczniami Szkoły Podstawowej w Lubiszynie udali się z kolędą i pastorałką do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.
Uczniowie przygotowali wigilijną pastorałkę, przy wspólnym kolędowaniu przekazali mieszkańcom domu świąteczne życzenia na własnoręcznie przygotowanych kartkach. Mieszkańcy Gminy Lubiszyn, którzy zamieszkali w DPS otrzymali życzenia świąteczne wraz z podarkami.
Atmosfera spokoju i życzliwości towarzyszyła nam podczas wizyty. Wszyscy życzyli sobie Wesołych Świąt.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  2016-12-16

  Życzymy Wam, aby Noc Betlejemska i Nowy Rok przyniosły nadzieję
  na to, o czym marzycie, ku czemu dążycie, za czym tęsknicie.
  Niech pośród ciszy i bieli nie zabraknie powodów do wdzięczności
  i okazji do podarowania swojej obecności i troski - innym i sobie.
  Życzymy Wam świąt, które będą trwać w sercach aż do następnej
  Nocy Betlejemskiej.

  Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Lubiszynie


  XIV SPOTKANIE WIGILIJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚCIECHÓW 2016

  2016-12-06

  W dniu 03 grudnia 2016r. w Zespole Szkół w Ściechowie po raz 14 odbyło się spotkanie wigilijne osób samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn. Organizatorem spotkania była Gmina Lubiszyn, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA w Baczynie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA w Baczynie, osoby samotne i niepełnosprawne korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie oraz zaproszeni goście. Na hali sportowej w Ściechowie tym razem zamiast sportowców uczestniczyło około 200 osób niepełnosprawnych wraz z gośćmi w sumie około 270 osób.

  Wśród zaproszonych gości pojawili się pan Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki wraz z zastępca panią Joanną Skrodzką, zastępcą przewodniczącego Rady Gminy Lubiszyn pan Sylwester Andrzejewski, proboszcz Parafii w Ściechowie Krzysztof Jarzynka, Przewodniczący Zarządu Gorzowskiego Związku Niepełnosprawnych „START„ pan Jerzy Jankowski, dyrektorzy szkół, przedszkoli, radni, sołtysi oraz przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy wraz z kierownikiem panią Beatą Wiśniewską oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach wraz z opiekunami.

  czytaj całość publikacji "XIV SPOTKANIE WIGILIJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚCIECHÓW 2016"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


   ZREALIZOWALIŚMY PROJEKT MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ pod tytułem „ZAREAGUJ”

   2016-12-02

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie od września br. był realizatorem projektu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany był w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2016.

   czytaj całość publikacji "ZREALIZOWALIŚMY PROJEKT MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ pod tytułem „ZAREAGUJ”"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


    Szykujemy kolejny transport owoców!

    2016-11-22

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie informuje, że w dniu 05 grudnia 2016r. od godziny 9.00 na terenie starej bazy Spółdzielczego Kółka Rolniczego na ul. Myśliborskiej w Lubiszynie pracownicy ośrodka w ramach bezpłatnej dystrybucji owoców i warzyw pozyskanych z Agencji Rynku Rolnego skierują pomoc w formie świeżych jabłek dla rodzin korzystających z pomocy ośrodka.
    Ewa Stojanowska
    kierownik GOPS w Lubiszynie
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie. ul. Dworcowa 30 F, 66-433 Lubiszyn, tel. 519 513 144, (95)720-55-57, faks (95)720-55-68

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji