Aktualności


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

2018-04-17

System nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255)W Gminie Lubiszyn punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Lubiszynie przy Placu Jedności Robotniczej 7 (Sala Konferencyjna przy banku) w każdy poniedziałek w godzinach 9:00 - 13:00.

Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:
- młodzież do 26 roku życia
- osoby powyżej 65 roku życia
- osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
- kombatanci
- weterani
- osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

czytaj całość publikacji "NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA"


Konkurs na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych

2018-04-06

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych. Do wzięcia jest 500 tys. zł. Środki przeznaczone na realizację zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oferty można składać do 24 kwietnia br.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie fundacjom, organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienia procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim.

Rodzaje zadań objętych niniejszym konkursem zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172 z późn. zm.).

Należą do nich m. in.
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
- prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
- promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, drogą pocztową lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Szczegóły na stronie http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/; nr telefonu 68 3231924.


„Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”

2018-04-05

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez UE pn. „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” przez firmę Navigator International Sp. z o. o. przedstawiamy poniżej informacje dotyczące projektu.

Głównym celem projektu jest wyższa zdolność do zatrudnienia oraz wyższa atrakcyjność zawodowa na lubuskim rynku pracy, nabyta poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej ścieżce wsparcia wśród 72 osób spełniających poniższe warunki:
- osoby w wieku 50+
- zamieszkałe na terenie woj. lubuskiego
- pozostające bez pracy, bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy
- z najwyżej średnim wykształceniem.

Priorytetowo będą kwalifikowane:
- kobiety
- osoby niepełnosprawne.

Dla wszystkich Uczestników/czek Projektu organizator zapewnia:
- identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia połączone z przygotowaniem IPD (Indywidualny Plan Działania)
- poradnictwo zawodowe
- pośrednictwo pracy
- szkolenia zawodowe (wraz ze stypendium szkoleniowym) zakończone bezpłatną certyfikacją zewnętrzną.

Dodatkowo dla 22 osób zapewniony będzie 3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym!

Wszystkim Uczestnikom/czkom zapewniona zostaje profesjonalna kadra trenerska, pomoce i materiały dydaktyczne, catering podczas szkoleń (przerwa kawowa i smaczny obiad) oraz zajęcia jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Rekrutacja ma charakter otwarty i trwa do końca kwietnia. Okres realizacji projektu 01.01.2018-31.08.2018 r.

Szczegółowych informacji udziela Zespół Projektu:

nr tel.: 515 561 282, e-mail: aktywizacja-zawodowa@navigator.edu.pl

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu: www.navigator.edu.pl – zakładka PROJEKTY EUROPEJSKIE - Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy.

W załączniku plakat promocyjny.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  2018-03-29

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
  składamy wiosenne życzenia,
  aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
  rodzinach i domach zagościły radość, spokój
  i wielka nadzieja odradzającego się życia.

  Życzą Kierownik i Pracownicy Gminnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie


  ,,Technologiczny Senior 2018"

  2018-03-28

  Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza na wydarzenie "Technologiczny Senior", które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. w godzinach od 11:00 do 15:00 w sali audytoryjnej (sala 102, I piętro) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

  Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń, obowiązują zapisy pod adresem e-mail: si@lubuskie.pl, tel/fax. 68 456 55 68.

  Na spotkaniu poruszane będą zagadnienia:
  1. Jak bezpiecznie poruszać się w sieci.
  2. Jak obsługiwać konto bankowe przez Internet.
  3. Jak korzystać z google maps.
  4. Jak założyć i obsługiwać konto e-mailowe.
  5. Jak zrobić zakupy bez wychodzenia z domu.
  6. Jak zarezerwować bilet przez Internet.
  7. Jak korzystać z lokalnych e-usług.

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

  Dołączone pliki:


  NOWA PERSPEKTYWA - NOWE MOŻLIWOŚCI

  2018-03-22

  Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie ,,Nowa Perspektywa - nowe możliwości" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

  Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej/zawodowej wśród uczestników projektu, mieszkańców powiatu gorzowskiego.

  Projekt skierowany jest do osób:
  - bezrobotnych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP),
  - korzystających z pomocy społecznej,
  - niepełnosprawnych,
  - rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile jeden z rodziców nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym),
  - przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzice biologiczni.

  Wszystkich niezbędnych informacji udzielą pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp, ul. Pankiewicza 5-7, pokój 204, 205.

  Koordynator projektu: Paulina Wieczorek, tel. 535 766 723
  pracownik socjalny: Hanna Grams, tel. 95 733 04 61.

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY

  2018-03-20

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie mieszczącym się przy ul. Dworcowej 30F, 66-433 Lubiszyn

  I. Podstawowe wymagania:

  • diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania,
  • udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń,
  • przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez GOPS postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • wprowadzanie danych do TT Pomoc, Empatia
  • prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego,
  • inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną,
  • przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań,
  • ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,
  • reprezentowanie interesów klientów z rejonu działania,
  • dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów GOPS,
  • udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę.
  • współuczestniczenie w opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia społeczności lokalnej.

  II. Wymagania obowiązkowe:

  • wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
  • wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA,
  • dobra umiejętność obsługi programów Word,
  • wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku GOPS,
  • wysokie poczucie odpowiedzialności,
  • wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługi klienta,
  • sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,
  • komunikatywność.


  III. Dodatkowe wymagania:

  • prawo jazdy kat B, posiadanie własnego środka transportu (samochód osobowy),
  • doświadczenie w pracy w zespole,
  • doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej,
  • umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji
  • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.


  IV. Wymagane dokumenty:

  • Życiorys (CV)
  • List motywacyjny
  • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów)
  • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska.


  V. Informacje o warunkach pracy:

  • praca biurowa na miejscu w siedzibie GOPS oraz w środowisku zamieszkania klientów,
  • praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

  Dodatkowe informacje:
  Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony,
  Zmianowość: jedna zmiana
  Wymiar etatu: 1
  Tygodniowy wymiar pracy: 40 godzin

  VI. Składanie ofert:

  1. Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub droga pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 66-433 Lubiszyn, ul. Dworcowa 30F w terminie do: 13 kwietnia 2018r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Ośrodka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie”

  2. Termin otwarcia ofert: 16 kwietnia 2018r.
  3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne.
  5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty w formie e-mail lub telefonicznie
  6. Konkurs odbędzie się 20 kwietnia 2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Ośrodka.
  7. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika GOPS w Lubiszynie.
  8. Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie.


  Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji – Zielona Góra, 27.03.2018 r.

  2018-03-20

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe, które odbędzie się 27 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

  Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości skorzystania m.in. z kursów i szkoleń językowych, komputerowych, zawodowych, współfinansowanych ze środków unijnych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki. Spotkanie kierowane jest do osób fizycznych chcących podnieść lub pozyskać nowe kompetencje lub kwalifikacje.

  Spotkanie odbędzie się 27 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem zamieszczonym na końcu informacji. Na zgłoszenia czekamy do 26 marca 2018 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.

  Zgłoszeń można dokonywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod następującym linkiem:

  http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=254226  O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Serdecznie zapraszamy!

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlana

   RUSZA PILOTAŻOWY PROGRAM ,,AKTYWNY SAMORZĄD" DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   2018-03-13

   Informujemy, iż Powiat Gorzowski (jednostka organizacyjna realizatora: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.) od 01.03.2018r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu ,,AKTYWNY SAMORZĄD" MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

   Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze letnim/semestr II roku akademickiego 2017/2018 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie do 30.03.2018r.

   Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze zimowym/semestr I roku akademickiego 2018/2019 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie od 03.09.2018r. do 10.10.2018r.

   Wnioski dotyczące Modułu I, tj. likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
   a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   – Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   – Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
   b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   – Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   – Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   – Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   – Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
   – Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
   d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

   będzie można składać w terminie od 03.04.2018r. do 30.08.2018r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206.

   Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 95 7330 458; 95 7330 470 lub na stronie pilotażowy program.


   Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy

   2018-03-13

   Uprzejmie informujemy, iż firma Navigator International Sp. z o. o. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez UE pn. „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”.

   Głównym celem projektu jest wyższa zdolność do zatrudnienia oraz wyższa atrakcyjność zawodowa na lubuskim rynku pracy, nabyta poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej ścieżce wsparcia wśród 72 osób spełniających poniższe warunki:
   - osoby w wieku 50+
   - zamieszkałe na terenie woj. lubuskiego
   - pozostające bez pracy, bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy
   - z najwyżej średnim wykształceniem

   Priorytetowo będą kwalifikowane:
   - kobiety
   - osoby niepełnosprawne.

   Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

   Jest możliwość utworzenia grupy w Państwa miejscowości, jeżeli zbierze się odpowiednia do utworzenia grupy liczba osób, tj. 16 osób.

   Rekrutacja ma charakter otwarty i trwa do końca kwietnia. Okres realizacji projektu 01.01.2018-31.08.2018 r.

   Szczegółowych informacji udziela Zespół Projektu:
   nr tel.: 515 561 282, e-mail: aktywizacja-zawodowa@navigator.edu.pl

   Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu: www.navigator.edu.pl – zakładka PROJEKTY EUROPEJSKIE - Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW W RAMACH POWER

    2018-03-12

    Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 6 marca 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Spotkanie w Zielonej Górze:
    Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
    ul. Wyspiańskiego 15
    65-036 Zielona Góra
    pokój 01
    Termin: 14 marca 2018 r., godz. 9:00 – 14:00
    Formularz należy przesłać do 12 marca 2018r.

    Spotkanie w Gorzowie Wlkp.:
    Miejsce: Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
    ul. Kombatantów 34
    66-400 Gorzów Wlkp.
    Termin: 15 marca 2018 r., godz. 10:00 – 15:00
    Formularz należy przesłać do 13 marca 2018r.

    Szczegóły poniżej i w załączeniu.

    czytaj całość publikacji "SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW W RAMACH POWER"

    Dołączone pliki:


    Program Pomocy Dzieciom SPES - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

    2018-03-08

    Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES rozpoczęło Program Pomocy Dzieciom, który skierowany jest do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

    czytaj całość publikacji "Program Pomocy Dzieciom SPES - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

    Dołączone pliki:


    UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH POPŻ 2014-2020 W MARCU 2018r.

    2018-03-06

    Uprzejmie informujemy, iż uległ zmianie harmonogram wydawania żywności w marcu 2018r. Aktualny harmonogram w załączeniu.

    Za utrudnienia przepraszamy.

    Dołączone pliki:


    JABŁKA DLA POTRZEBUJĄCYCH

    2018-02-20

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie informuje, iż w dniu 26.02.2018r. nastąpi dostawa jabłek dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ - Podprogram 2016).

    O przyznaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe, tj. dla osób samotnych - 1268,00zł netto, dla osób w rodzinach: 1028,00zł netto na osobę.

    Odbiór jabłek będzie możliwy w dniu 26 lutego b.r. w godzinach 10:30-14:30. W wyjątkowych przypadkach, dla osób, które nie będą mogły dokonać odbioru owoców w wyżej wskazanym dniu, wydanie jabłek nastąpi w dniach 27.02. - 28.02.2018r. w godzinach 11:00 - 13:00.


    BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE ORAZ STAŻE

    2018-02-19

    Uprzejmie informujemy, iż na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna się realizacja projektu pt. ,,Od zależności do samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, który skierowany jest do 84 osób (50 kobiet, 34 mężczyzn), w tym 17 osób z niepełnosprawnościami.

    Projekt skierowany jest do osób:
    - w wieku 18 - 64 lata,
    - zamieszkujących tereny wiejskie,
    - korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
    - zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
    - oddalonych od rynku pracy, tj. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne o III profilu.

    Udział w projekcie jest bezpłatny. Dla uczestników przewidziano zwrot kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w projekcie, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

    Szczegółowe informacje w załączeniu oraz na stronie http://dosamodzielnosci.biuroprojektu.eu.

    Dołączone pliki:


    Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - luty 2018

    2018-02-15

    W dniach od 19 do 25 lutego 2018 r. obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

    Z tej okazji Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim organizują wspólny dyżur specjalistów – prawnik, policjant oraz pracownik SOW.

    Konsultacje odbędą się dnia 20 lutego 2018r. w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. przy ul. Okrzei 39, w godzinach 11:00 – 13:00, na parterze w Sali treningowej Ośrodka - pokój 016.

    Porady są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

    Dołączone pliki:


    Porady psychologa

    2018-02-13

    W Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie ul. Dworcowa 30 F
    można skorzystać z porady psychologa.
    Dyżury odbywają się 2 x w miesiącu.
    Zapisy u pracownika socjalnego w OPS.


    Harmonogram wydawania żywności w ramach POPŻ 2014-2020 na okres luty - czerwiec 2018r.

    2018-02-13

    Miejscem wydawania żywności jest:
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie
    ul. Dworcowa 30F – magazyn
    Godziny wydawania żywności : 11.00-13.00.

    Szczegółowy harmonogram wydawania żywności w okresie luty - czerwiec 2018r. w załączeniu.

    Wszystkie osoby nie mogące osobiście odebrać produktów w wyznaczonym terminie powinny upoważnić na piśmie sąsiada bądź inna osobę do ich odbioru. Prosimy o dostosowanie się do terminu i godzin odbioru żywności co ułatwi nam w znacznym zakresie współpracę.

    Dołączone pliki:


    Z kolędą i życzeniami w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

    2017-12-27

    Święta Bożego Narodzenia to czas serdecznych życzeń, wspólnego przebywania kolędowania i refleksji.
    W dniu 20 grudnia b.r. Pani Urszula Stolarska zastępca wójta Gminy Lubiszyn z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie Ewą Stojanowską i Anną Solecką oraz uczniami szkoły Podstawowej w Lubiszynie wraz opiekunem Panią Elżbietą Gurgul, odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.
    DPS W Myśliborzu to dom przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych w którym przebywa obecnie 170 mieszkańców w tym 5 osób z terenu Gminy Lubiszyn.
    Pani Elżbieta Gurgul z 16-tką dzieci ze szkoły przygotowała przepiękne jasełka i kolędy wykonane przez uczniów. Po przedstawieniu Jasełek mieszkańcy wspólnie z dziećmi zaśpiewali kolędy.
    Pracownice GOPS wraz z Panią wójt przekazały prezenty dla byłych mieszkańców Gminy Lubiszyn zamieszkujących w domu.

    Powspominano jak kiedyś odbywały się obchody Świąt Bożego Narodzenia, zapoznano się z warunkami i potrzebami bieżącymi mieszkańców domu. Pracownicy domu bardzo serdecznie przywitali nas w swoich progach, pokazali nam wszystkie zakątki domu i wspaniałe warunki jakie przygotowali dla swoich mieszkańców.
    Dzieci wraz z mieszkańcami wzięły udział w zajęciach terapeutycznych pracowni DPS.
    Pożegnaniom nie było końca, nikt nie miał ochoty wyjeżdżać. Są to nasze kolejne odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.
    Pragniemy serdecznie podziękować Państwu Agacie i Danielowi Miłostan za nieodpłatne użyczenie autobusu wraz z kierowcą, który zawiózł nas do Myśliborza i przywiózł z powrotem.
    Dziękujemy Pani Karolinie Szymanek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiszynie za udział dzieci i opiekuna w wizycie w DPS.

    Ewa Stojanowska
    Kierownik GOPS

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


     POSIEDZENIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

     2017-12-12

     W dniu 17 listopada 2017r. odbyło się posiedzenie
     GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY
     OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

     W trakcie posiedzenia:
     Przedstawiciele Policji młodszy aspirant Pani Agata Kędziołka –Świderska, koordynator Procedury NK Komendy Miejskiej w Gorzowie Wlkp. oraz aspirant sztabowy Pan Tomasz Sochacki kierownik z II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. przedstawili procedurę prowadzenia NK. Krok po kroku omówiono kompetencje poszczególnych instytucji pomocowych, kto i w jakim zakresie odpowiada za założenie NK i pracę z rodziną.
     Psycholog pani Jolanta Szynkarczuk - Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. przedstawiła członkom zespołu zasady skutecznej motywacji dotyczące osób doznających przemocy.
     Po tej prezentacji pojawiły się oczekiwania szerszego przybliżenia problemu, którą zaplanowano na rok 2018.
     Innym ważnym tematem poruszanym podczas spotkania była sytuacja dziecka jako świadka przemocy domowej, który przedstawiła Psycholog Pani Małgorzata Kobryń- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.
     Już od listopada br. uruchomiono dyżur psychologa na terenie Gminy Lubiszyn. Z porad psychologa mogą korzystać osoby zamieszkujące Gminę Lubiszyn, korzystające ze wsparcia OPS oraz uczniowie szkół i ich rodzice mające trudności szkolno-wychowawcze.

     Kierownik GOPS
     Ewa Stojanowska

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      XV SPOTKANIE WIGILIJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚCIECHÓW 2017

      2017-12-11

      W dniu 02 grudnia 2017r. w Zespole Szkół w Ściechowie po raz 15 odbyło się spotkanie wigilijne osób samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA w Baczynie, osoby samotne i niepełnosprawne korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie oraz zaproszeni goście. Na hali sportowej w Ściechowie tym razem zamiast sportowców było 200 osób niepełnosprawnych wraz z gośćmi, w sumie około 280 osób.

      Wśród zaproszonych gości pojawili się pan Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki wraz z zastępca panią Urszulą Stolarską, przewodniczący Rady Gminy Lubiszyn pan Eugeniusz Leśniewski, proboszcz Parafii w Ściechowie Krzysztof Jarzynka dyrektorzy szkół, przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach oraz radni i sołtysi.

      Całą uroczystość poprowadzili pani Ewa Stojanowska kierownik GOPS w Lubiszynie wraz z prezesem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA w Baczynie panem Jerzym Obarą.

      Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich zgromadzonych po czym uczniowie ZSZ w Ściechowie przedstawili inscenizację jasełek przygotowana przez księdza proboszcza Krzysztofa Jarzynkę i panią Natalię Górowską.

      Po wprowadzeniu w nastrój świąteczny Wójt Gminy Lubiszyn pan Artur Terlecki złożył zgromadzonym życzenia świąteczne, dziękując jednocześnie za spędzony czas przy wspólnym, wigilijnym stole.

      Z okazji rocznicy XV uroczystych obchodów wspólnego, wigilijnego świętowania z członkami Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” z Baczyny przewodniczący stowarzyszenia pan Jurek Obara wręczył statuetki za wieloletnią, bezinteresowną pomoc i wsparcie na rzecz stowarzyszenia.

      Statuetki otrzymali:

      Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie,

      Pan Daniel Miłostan – firma przewozowa ARGOS,

      Pani Jolanta Gintowt – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baczynie,

      Pani Grażyna Maślej –były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ściechowie,

      Pani Elżbieta Kuś –obecna Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ściechowie.

      Kontynuując atmosferę życzliwości podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy, wykonali w pięknej aranżacji trzy ujmujące piosenki.

      Następnie ksiądz proboszcz z modlitwą i opłatkiem w dłoni złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

      Dla wszystkich uczestników było to niewątpliwie niezapomniane spotkanie przekazujące wrażliwość, tolerancję, zrozumienie, a przede wszystkim miłość. Oby takie wartości towarzyszyły nam w codziennej pracy i kontakcie z drugim człowiekiem.

      Tegoroczne spotkanie zrealizowane było dzięki środkom z budżetu Gminy Lubiszyn oraz budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

      Organizatorami spotkania byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Baczynie.

      Kierownik GOPS
      Ewa Stojanowska

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...
       Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

       przejdź do góry...

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie. ul. Dworcowa 30 F, 66-433 Lubiszyn, tel. 519 513 144, (95)720-55-57, faks (95)720-55-68

       Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji